Säännöt

PERUSSUOMALAINEN HELSINKI RY:N SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Perussuomalainen Helsinki ry ja sen kotikunta on Helsinki.

Perussuomalaiset rp:tä kutsutaan näissä säännöissä puolueeksi.

Yhdistys on Perussuomalaiset rp:n yhteisöjäsen ja Perussuomalaiset rp:n sääntöjen 5 §:n sekä puolue‐ ja vaalilainsäädännön mukainen piirijärjestö.

Yhdistys huolehtii Helsingissä myös Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen tehtävistä, jolloin Perussuomalaisilla ei ole Helsingissä erillisiä paikallisyhdistyksiä.

Puoluehallitus määrää yhdistyksen toimialueen, joka voi sisältää yhden tai useamman vaalilain (2.10.1998/714) 5 §:n mukaisen eduskuntavaalien vaalipiirien tai vaalipiirin osan.

Puoluehallitus voi halutessaan muuttaa yhdistyksen toimialuetta.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Puolueen, piirien ja yhdistysten päämääränä on kristillis‐sosiaaliselta pohjalta koota yhteen ne väestöryhmät, joiden etujen ajamisesta ja tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudellisesta sekä yhteiskunnallisesta asemasta ei ole oikeudenmukaisesti huolehdittu.

Näitä kansalaisryhmiä ovat:
1) lapsiperheet, jotka kasvattavat tulevan hyvinvointimme rakentajia ja tärkeintä kansalaisomaisuuttamme lapsia;
2) eläkeläiset, jotka ovat pitkällä päivätyöllään ja uhrauksillaan luoneet maamme nykyisen hyvinvoinnin ja turvanneet vapautemme, sekä maksaneet itse työllään etukäteen oikeutetut eläkkeensä;
3) työttömät, jotka elinkeinoelämämme arvokkaana työvoimareservinä ilman omaa syytään joutuvat tinkimään omasta elintasostaan;
4) pien‐ ja perheyrittäjät sekä itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka elinkeinoelämämme merkittävimpinä tukipilareina pitävät pystyssä kansantalouttamme niin ulkomaankaupassa kuin ennen kaikkea kotimarkkinoilla, sekä rahoittavat samalla korkeilla välillisillä maksuilla nykyistä sosiaaliturvaamme;
5) pienipalkkaiset toimihenkilöt, virkamiehet ja työntekijät, jotka ahkeralla työllään mm. yhteiskunnan, palveluelinkeinon, hoitoalan ja tuotantotoiminnan piirissä työskennellen pyörittävät yhteiskuntaamme;
6) opiskelijat, jotka itseään kouluttamalla turvaavat yhteiskuntamme toimintakyvyn ja kansainvälisen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa pienten opintososiaalisten tukien turvin;
7) maa‐ ja metsätalouselinkeinon harjoittajat, jotka toiminnallaan turvaavat puhtaiden kotimaisten elintarvikkeiden saannin myös kriisiaikana ja pääosaltaan huolehtivat puunjalostusteollisuutemme raaka‐aineen riittävyydestä.

Kutsumme mukaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen myös kansaa lähellä olevan sivistyneistön ja vapaat taiteilijat. Lisäksi puolueen, piirien ja yhdistysten päämääränä on edistää maamme talouden rakentamista vahvaksi ja kilpailukykyiseksi siten, että työntekoa ja yrittämistä kunnioitetaan, kansallista itsemääräämisoikeutta sekä suomalaisia arvoja ja kulttuuria puolustetaan, sekä kansalaisille taataan taloudellinen perusturva ja oikeus työhön.

3 § TOIMINNAN MUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) kokoaa kansalaisia toimimaan perussuomalaisuuden edistämiseksi
2) osallistuu kunnallis‐, maakunta-, eduskunta‐ ja presidentinvaaleihin sekä Euroopan parlamentin vaaleihin puolueen ja yhdistysten jäsenten valitsemiseksi kunnanvaltuustoihin, eduskuntaan, Suomen Tasavallan Presidentiksi sekä Suomen edustajiksi Euroopan parlamenttiin sekä edistää puolueen vaalitoimintaa alueellaan
3) toimii puolueen alaisena piiritason vaali‐ ja muuta toimintaa hoitavana kansalaisjärjestönä noudattaen puolueen ja sen virallisten elinten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita.
4) huolehtii alueellaan puolueen julkaisujen ja muun materiaalin levittämisestä ja perustyön tekemisestä alueellaan
5) järjestää tiedotus‐, valistus‐ ja esitelmätilaisuuksia, kokouksia, kursseja, neuvottelu‐ ja puhetilaisuuksia sekä juhlia sekä muilla vastaavilla tavoilla pyrkii tarkoitusperiensä edistämiseen
6) toimii toiminta‐alueensa perussuomalaisten yhdistysten yhdyssiteenä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
1) julkaisee ja myy lehtiä ja muita painotuotteita sekä ääni‐ ja kuvamateriaalia.
2) harjoittaa kustannus‐, radio‐ ja televisiotoimintaa.
3) toimeenpanee arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä.
4) harjoittaa bingo‐, tanssilava‐, ravintola‐ ja kioskimyyntitoimintaa.
5) hankkii ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
6) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

4 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on oltava Perussuomalaiset rp:n jäsen, jonka kotikuntalain (11.3.1994/201) 2 §:n mukainen asuinpaikka on yhdistyksen toimialueella.

Yhdistyksellä voi olla myös kannattavina jäseninä yksityisiä henkilöitä, joiden on täytettävä Perussuomalaiset rp:n jäsenyyden edellytykset, mutta joiden ei tarvitse olla Perussuomalaiset rp:n jäseniä.

Yhdistyksen jäsen ei voi olla jonkin Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen jäsenenä ei voi olla henkilö, joka on toisen puolueen jäsen tai toisen Suomessa toimivan puolueen organisaatioon kuuluvan muun yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hakijan omakätisesti allekirjoittamalla yhdistyksen hallitukselle osoitetulla hakemuksella. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä vapaan harkintansa mukaan.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

Yhdistyksessä on vain henkilöjäseniä.

5 § ERITYISTOIMINTA

Yhdistyksellä voi olla naisten, nuorten, eläkeläisten, yrittäjien, ympäristöasiain, piirin sisäistä alueellista toimintaa tai muuta erityistoimintaa varten rekisteröimättömiä toimintaverkostoja tai alaosastoja.

6 § JÄSENMAKSUN SUURUUS JA MAKSAMINEN

Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain maaliskuun loppuun mennessä yhdistyksen syyskokouksessaan määräämän jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhdistyksen varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet maksavat lisäksi puolueen jäsenmaksun.

7 § JÄSENEN EROTTAMINEN YHDISTYKSESTÄ

Yhdistys voi päätöksellään erottaa yhdistyksen jäsenen jollakin seuraavista perusteista:
– jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä maksamatta
– varsinainen jäsen on eronnut tai erotettu puolueen jäsenyydestä
– jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on sitoutunut yhdistykseen liittymällä
– jäsen on toisen Suomessa toimivan puolueen jäsen tai toisen Suomessa toimivan puolueen organisaatioon kuuluvan muun yhdistyksen jäsen
– jäsen on asettunut toisen Suomessa toimivan puolueen tai vaalilain mukaisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi yleisissä vaaleissa
– jäsen on eronnut Perussuomalaisten kunnallisesta valtuustoryhmästä
– jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä
– jäsen ei ole täyttänyt yhdistykseen liittyessään tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-joulukuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti tai kun kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle kirjallisena jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaisemalla kutsu puolueen julkaisussa tai syyskokouksen päättämässä muussa lehdessä. Jos jäsen on ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitteensa, kutsu voidaan lähettää hänelle myös sähköpostina. Muut tiedonannot toimitetaan sillä tavalla kuin syyskokous päättää.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle yhdistyslainsäädännön mukaan.

10 § PUHE- JA ÄÄNIOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä puhe- ja äänioikeus. Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta. Jos jäsen on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksun maksamisen tai varsinainen jäsen puolueen jäsenmaksun maksamisen eräpäivään mennessä kuluvalta vuodelta tai sitä aikaisemmalta vuodelta, jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksissa, jos maksamatta olevia jäsenmaksuja ei ole maksettu viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Yhdistyksen jäsen voi käyttää puhe- ja äänioikeuttaan ainoastaan henkilökohtaisesti.

Yhdistyksen puheenjohtajan vaalissa toimitetaan toinen äänestys kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä, mikäli yksikään ehdokas ei ole saanut ensimmäisessä äänestyksessä yli puolta annetuista äänistä.

11 § YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenet sekä muut läsnäolijat
5) Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus
6) Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilinpäätös
7) Luetaan tilintarkastajan lausunto
8) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9) Annetaan evästyksiä yhdistyksen eri elimissä toimiville ja/tai valituille edustajille
10) Käsitellään hallituksen valmistelemat muut asiat
11) Kokouksen päättäminen

12 § YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenet sekä muut läsnäolijat
5) Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
6) Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kalenterivuodeksi
7) Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten (2–10) lukumäärästä seuraavalle kalenterivuodelle
8) Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
9) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
10) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
11) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio
12) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
13) Päätetään kokousten koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta
14) Annetaan evästyksiä yhdistyksen eri elimissä toimiville ja/tai valituille edustajille
15) Käsitellään hallituksen valmistelemat muut asiat
16) Kokouksen päättäminen

13 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Muilla hallituksen varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, muiden hallituksen varsinaisten sekä varajäsenten on oltava sekä puolueen että yhdistyksen jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään kaksi (2) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa, ottaa yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallitus voi tarpeen vaatiessa perustaa alaisuudessaan toimivan työvaliokunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t), yhdistyksen sihteeri, taloudenhoitaja sekä vähintään yksi (1) ja enintään viisi (5) hallituksen muuta varsinaista jäsentä.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeellisiksi katsomiaan työelimiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla, jos hallituksen jäsen on ilmoittanut hallitukselle sähköpostiosoitteensa, tai julkaistava puolueen julkaisussa vähintään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava piirihallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä osallistuu päätöksentekoon.

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Yhdistyksen puolesta oikeudellisesti kantaa ja vastaa hallitus itse tai valtuutettunsa kautta.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on säilytettävä pysyvästi yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen.

14 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen on pidettävä kirjanpitolain (30.12.1997/1336) mukaista kahdenkertaista kirjanpitoa.

Yhdistyksen hallituksen hyväksymät tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

15 § KUNNANVALTUUSTORYHMÄ

Puolueella voi olla Helsingissä vain yksi valtuustoryhmä. Valtuustoryhmän mallisäännöt vahvistaa puoluehallitus. Yhdistys huolehtii valtuustoryhmän tuloista ja menoista sekä vastaanottaa luottamushenkilön luottamushenkilömaksut toimialueellaan. Kunnanvaltuustoon valitun yhdistyksen jäsenen on kuuluttava Helsingissä olevaan Perussuomalaisten valtuustoryhmään.

16 § VAALEIHIN OSALLISTUMINEN

Yhdistys hoitaa kunnallisvaalit puolueen sääntöjen mukaisesti puolueen määräysten mukaan. Vaaliliitosta kunnallisvaaleissa päättää yhdistys. Vaaliehdokkaat kunnallisvaaleissa hyväksyy lopullisesti yhdistyksen hallitus.

Ehdokkaat eduskuntavaaleihin valitaan vaalipiirissä jäsenäänestyksen perusteella, mikäli ehdokasehdokkaita on enemmän kuin puolueella on oikeus asettaa ehdokkaita vaalipiirissä.

Jos puolueen jäsen on laiminlyönyt puolueen jäsenmaksun maksamisen jäsenäänestysvuodelta eräpäivään mennessä tai sitä aikaisemmalta vuodelta, jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan jäsenäänestyksessä, jos maksamatta olevia jäsenmaksuja ei ole maksettu kahta (2) kuukautta ennen jäsenäänestyksen puolueen julkaisussa ilmoitettua alkamispäivää. Jäsenäänestyksen toimittamisesta vastaa yhdistys puoluehallituksen ohjeistuksessa ja valvonnassa. Jäsenäänestyksessä äänioikeutettu jäsen saa äänestää enintään niin montaa henkilöä, kuin puolueella on oikeus asettaa ehdokkaita vaalipiirissä.

Vähintään kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä voivat esittää yhden tai useampia ehdokkaita eduskuntavaaliin. Edellä mainituin tavoin esitetyt ehdokkaat on otettava jäsenäänestykseen, jos ehdokkaita on esitetty enemmän kuin puolueella on oikeus asettaa ehdokkaita vaalipiirissä.

Yhdistyksen kokous tai sen valtuuttamana hallitus päättävät ehdokkaiden lukumäärästä ja ehdokkaiden asettamisesta eduskuntavaaliin. Puoluehallituksella on oikeus poiketa jäsenäänestyksen tuloksesta tai edellä mainituin tavoin tehdystä piirin päätöksestä yhdellä neljäsosalla (1/4) niiden henkilöiden määrästä, jotka puolue voi asettaa ehdokkaikseen eduskuntavaalissa.

Muutosoikeutta käytettäessä jäsenäänestyksen tulokseen ei lueta henkilöä, jota vaalikelpoisuuden puuttumisen, kieltäytymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi ei voida asettaa ehdokkaaksi.

Valtakunnallisesta vaaliliitosta eduskuntavaaleissa päättää puoluehallitus. Vaaliliitosta vaalipiirissä päättää yhdistys, jonka päätöstä on noudatettava, ellei puoluehallitus kiellä vaaliliittoa. Jos vaalipiirin alueella on useampia piiriyhdistyksiä ja ne ovat vaaliliitosta erimielisiä, päättää vaaliliitosta puoluehallitus.

17 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t), sihteeri ja taloudenhoitaja kuitenkin niin, että nimen kirjoittaa aina kaksi henkilöä yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

18 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi lankeavat yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutettavaksi Perussuomalaiset rp:lle.

19 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä varten kutsutussa kokouksessa muutosehdotus hyväksytään vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa.

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Perussuomalaiset rp:n puoluehallituksen hyväksyminen.

20 § YHDISTYS-, PUOLUE- JA VAALILAINSÄÄDÄNTÖ

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslainsäädäntöä, puoluelainsäädäntöä ja vaalilainsäädäntöä.

Perussuomalaiset rp:n puoluehallitus puoltaa yllä olevien sääntöjen hyväksymistä.